UMAD. Unidade Municipal de Atención a Drogodependentes. Concello de Santiago

Saltar menú


-

Programa de Tratamento Libre de Drogas (PTLD)

Programa de deshabituación orientado á abstinencia e que adopta a súa denominación no senso da non utilización dun fármaco específico para a abordaxe da conducta adictiva da/o paciente, facendo fincapé na aplicación de intervencións psicoterapéuticas, sociais e farmacolóxicas.

Poboación receptora

 • Persoas que presentan consumo/dependencia de substancias distintas dos opiáceos.
 • Persoas que, consumindo opiáceos, aínda non desenvolveron unha dependencia a eles, non manifestan deterioración biopsicosocial significativa, e contan con suficiente apoio familiar e social.
 • Drogodependentes que presentan unha alta motivación para a abstinencia.
 • Pacientes con evolución favorable noutros programas e como paso previo á súa alta terapéutica.

Obxectivos específicos

 • Extinción da conduta drogodependente e de abuso e consumo de drogas que o suxeito presente.
 • Prevención do uso de drogas no medio social da/o paciente: familia, grupo de iguais.
 • Reestructuración da situación persoal, familiar e social do suxeito drogodependente, potenciando o cambio de estilo de vida.
 • Restablecemento do nivel de saúde.
 • Alta terapéutica.

Metodoloxía

Nas primeiras citas perfílase o diagnóstico e elabórase un plan de intervención terapéutico axustado ás súas necesidades, informando deste á/ao paciente, así como do funcionamento, sistemática e obxectivos do PTLD.

O obxectivo específico deste programa é a deshabituación psicolóxica e o cambio no estilo de vida. As intervencións céntranse no ensino de estratexias de afrontamento de situacións de risco de consumo e no adestramento en estratexias de resolución de problemas, na procura dun estilo de vida máis saudábel e na autonomía persoal do paciente.

Ademais das técnicas específicas de manexo do comportamento adictivo e craving, levaranse a cabo outras intervencións:
 • Intervencións breves.
 • Entrevista motivacional.
 • Consello de saúde.
 • Orientación familiar.
 • Psicoterapia individual.
 • Terapia familiar.
 • Psicoterapia de parella.
 • Terapia de apoio.
 • Intervencións médico-sanitarias.
 • Terapias farmacolóxicas.
 • Intervencións sociais.
 • Intervencións de redución de danos.
 • Prevención de recaídas.
 • Psicoterapia de grupo.

Voltar


© 2006 Concello de Santiago

Aviso legal | Accesibilidade